سوالات مسابقه استرالیا

دانلود رایگان سوالات مسابقه مسابقات بین المللی استرالیا

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷سوم و چهارم دبیرستان(انگلیسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷سوم و چهارم دبیرستان(انگلیسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۷ این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. دانش آموزان ایران …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷سال سوم و چهارم(انگلیسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷سال سوم و چهارم(انگلیسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۷ این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. دانش آموزان ایران …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷ سال هفتم وسوم راهنمایی (انگلیسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷ – سال هفتم و سوم راهنمایی (انگلیسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۷  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷ – سال پنجم ششم و هفتم (انگلیسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۷ – سال پنجم ، ششم و هفتم(زبان اصلی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۷  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های پنجم و ششم (فارسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های پنجم و ششم (فارسی)  سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ -هفتم و سوم راهنمایی (فارسی)

مسابقه بین المللی استرالیا 2008 -هفتم و سوم راهنمایی ( فارسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ -هفتم و سوم راهنمایی (زبان فارسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸ این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ -اول و دوم دبیرستان (انگلیسی)

مسابقه بین المللی استرالیا 2008 -اول و دوم دبیرستان(انگلیسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های اول و دوم دبیرستان(انگلیسی)  سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های سوم و چهارم(انگلیسی)

سوالات مسابقه ریاضی استرالیا 2008

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های سوم و چهارم(انگلیسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ -سوم و چهارم دبیرستان(انگلیسی)

سوالات مسابقه ریاضی استرالیا 2008

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ -سوم و چهارم دبیرستان(انگلیسی)  سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می شود. دانش آموزان …

بیشتر بخوانید

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های سوم و چهارم(فارسی)

مسابقه بین المللی استرالیا 2008 -سوم و چهارم(فارسی)

سوالات مسابقه بین المللی استرالیا ۲۰۰۸ – سال های سوم و چهارم(زبان فارسی) سوالات مسابقه ریاضی استرالیا ۲۰۰۸  این مسابقات از سال ۱۹۷۸ میلادی توسط (AMT (The Australian Mathematic Trust وابسته به دانشگاه کانبرا – استرالیا با هدف ارتقای یادگیری و یاد دهی ریاضی در سطح بین المللی برگزار می …

بیشتر بخوانید