خانه / بانک سوالات / سوالات آزمون نمونه دولتی

سوالات آزمون نمونه دولتی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سراسر کشور

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی زنجان 95-96

سوالات نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی یزد 95-96

سوالات نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی مرکزی 95-96

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی کرمان 95-96

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی خراسان رضوی 95-96

سوالات نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی گلستان 95-96

سوالات نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی خراسان جنوبی 95-96

سوالات نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی سیستان و بلوچستان 95-96

نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی هرمزگان 95-96

سوالات نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری 95-96

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر …

بیشتر بخوانید