خانه / بانک سوالات / سوالات آزمون نمونه دولتی / سوالات نمونه دولتی ششم به هفتم

سوالات نمونه دولتی ششم به هفتم

دانلود رایگان سوالات آزمون نمونه دولتی در همین بخش پیگیری کنید.

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی زنجان 95-96

سوالات نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی یزد 95-96

سوالات نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی مرکزی 95-96

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی مرکزی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی کرمان 95-96

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی کرمان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی خراسان رضوی 95-96

سوالات نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی خراسان رضوی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی گلستان 95-96

سوالات نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی خراسان جنوبی 95-96

سوالات نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی خراسان جنوبی ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی سیستان و بلوچستان 95-96

نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی سیستان و بلوچستان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی هرمزگان 95-96

سوالات نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی هرمزگان ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند.در این …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶ پایه ششم به هفتم

نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری 95-96

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر …

بیشتر بخوانید