خانه / بانک سوالات / سوالات آزمون نمونه دولتی / سوالات نمونه دولتی نهم به دهم

سوالات نمونه دولتی نهم به دهم

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمانشاه ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی کرمانشاه 95

سوالات نمونه دولتی کرمانشاه ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی کرمانشاه ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی یزد 95

سوالات نمونه دولتی یزد ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی یزد ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری 95

سوالات نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مازندران ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی مازندران 95

سوالات نمونه دولتی مازندران ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی مازندران ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کردستان ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی کردستان 95

سوالات نمونه دولتی کردستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی کردستان ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی گلستان 95

سوالات نمونه دولتی گلستان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی گلستان ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات نمونه دولتی آذربایجان شرقی ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی آذربایجان شرقی 95

سوالات نمونه دولتی آذربایجان شرقی ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی آذربایجان شرقی ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی زنجان 95

سوالات نمونه دولتی زنجان ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی زنجان ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی قزوین ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی قزوین 95

سوالات نمونه دولتی قزوین ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی قزوین ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی اردبیل ۹۵-۹۶ پایه نهم به دهم

نمونه دولتی اردبیل 95

سوالات نمونه دولتی اردبیل ۹۵-۹۶ همه ساله در کشورمان برای برگزیدن دانش آموزان برتر و منتخب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (نمونه دولتی اردبیل ۹۵) برگزار می گردد. و دانش آموزان تیزهوش با گذراندن این آزمون و موفقیت در آن وارد مدارس نمونه دولتی استان مرکزی و برتر کشور می شوند. در …

بیشتر بخوانید